Wynajmujący - Marcin Królikowski F.h.u. Narzędzia 6371937796

Najemca - osoba wypożyczajaca sprzęt w Wypożyczalni 

Wypożyczalnia - działalność prowadzona przez Marcin Królikowski F.h.u. Narzędzia NIP 6371937796 pod adresem: 32-300 Olkusz , ul. Mickiewicza 17A

     Warunki wypożyczania sprzętu w Wypożyczalni Marcin Królikowski F.h.u. Narzędzia

1. Osoba wynajmująca celem sporządzenia umowy wypożyczenia musi przedstawić ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

2. Umowa wypożyczenia jest sporządzana w dwóch egzemplarzach dla Wynajmującego i Najemcy

3. Na okres wypożyczenia urządzenia z Wypożyczalni zostaje pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem Wynajmującego w przypadku strat spowodowanych uszkodzeniem , kradzieżą lub dewastacją sprzętu w trakcie jego użytkowania .

4. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

5. Wypożyczony sprzęt jest w pełni sprawny i z kompletnym wyposażeniem

6. Dni świąteczne nie są wliczane do wynajmu .

7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego użytkowania wypożyczonych urządzeń oraz ich awarii czego następstwem mogą być uszkodzenia ciała , straty materialne .

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności  za straty finansowe Wynajmującego powstałe na skutek awarii wypożyczonego sprzętu lub jego nieprawidłowej eksploatacji .

9. W dniu zwrotu wypożyczonego sprzętu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura wg preferencji Wynajmującego

10. Najemca przyjmuje do uzytku sprzęt będący własnością Wynajmującego z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne .

11. Najemca zostaje przez Wynajmującego przeszkolony i zapoznany z instrukcją obsługi w zakresie bezpiecznego użytkowania wypożyczonego sprzętu

12. Od chwili odebrania sprzętu z Wypożyczalni Wynajmującego Najemca jest odpowiedzialny za zaginięcie , kradzież , dewastację lub uszkodzenie wypożyczonego sprzętu .

13. Najemca w przypadku awarii sprzetu jest zobowiazany natychmiast powiadomić o tym fakcie Wynajmującego . Najemca nie może dokonywać napraw wypożyczonego sprzętu bez wiedzy i zgody Wynajmującego .

14. W przypadku zaginięcia , kradzieży lub zniszczenia sprzętu Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu wartość sprzętu brutto podaną w umowie wypożyczenia .

15. Skutki uszkodzeń i awarii sprzętu powstałe nie przestrzeganiem instrukcji obsługi oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę .

16. Najemca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody powstałe wobec osób trzecich w wyniku prac prowadzonych przy pomocy wypożyczonego sprzętu będącego przedmiotem umowy wypozyczenia .

17. Najemca zobowiązuje sie zwrócić wypożyczony sprzęt w dniu zwrotu określonym umową wypożyczenia , nie później niż do godziny w której został wypożyczony .

18. W przypadku zwrotu sprzętu w terminie określonym umową wypożyczenia Najemca zostanie obciążony kosztem najmu za każdy dzień zwłoki .

19. Zwracany sprzęt musi być kompletny , sprawny , wolny od wad ,a także wyczyszczony .

20. W przypadku zwrotu zabrudzonego sprzętu , Najemca zostanie obciążony kosztem czyszczenia w wsokości 25zł brutto .